Regulamentul de Organizare și Funcționare

 • DISPOZIŢII GENERALE
 • ATRIBUŢII ŞI ACTIVITĂŢI
 • ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
 • RESURSELE UMANE
 • PATRIMONIUL ȘI BUGETUL
 • DISPOZIȚII FINALE

Anexa la Hotărârea C.J.T. nr. 11 din 26.01.2022 (versiunea in format PDF)Regulamentul serviciilor pentru public

Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile bibliotecii se face în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a acesteia şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.
Biblioteca judeţeană pune la dispoziţia utilizatorilor pentru împrumut la domiciliu, în mod gratuit, o bogată si diversificată colecţie de documente.
La înscriere, fiecare utilizator completează fişa-contract de utilizare a serviciilor bibliotecii, care devine document juridic având rol de titlu executoriu şi se eliberează permisul de cititor, valabil pe o perioadă de 5 ani, prin vizarea lui anuală.


Servicii gratuite:

 • Împrumutul de documente la domiciliu prin secţiile de împrumut;
 • Consultarea (utilizarea) documentelor în sălile de lectură;
 • Rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării;
 • Studierea şi cercetarea documentelor, manuscriselor, cărţilor rare, hărţilor, fotografiilor în săli de lectură;
 • Asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice pe fişe sau în sistem informatizat;
 • Organizarea de reuniuni, programe culturale, întâlniri cu personalităţi din diverse domenii, evenimente, expoziţii, activităţi educative etc.

Condiţii generale privind împrumutul documentelor:

 • Pentru înscrierea la bibliotecă e nevoie de 2 cărţi poştale timbrate (în caz de nerestituire, se folosesc la somaţii);
 • Pot beneficia de împrumut la domiciliu cetăţenii cu domiciliul stabil în municipiul Timişoara;
 • Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza fişei-contractde împrumut, ce se completează la data înscrierii în bibliotecă;
 • Semnarea fişei-contract constituie actul juridic prin care cititorul îşi asumă răspunderile morale, materiale şi penale, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate, precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă şi respectarea prezentului regulament;
 • Permisul de intrare este personal şi netransmisibil;
 • Cititorul este obligat să prezinte, alături de permisul de intrare şi actul de identitate;
 • Accesul în sălile de împrumut şi lectură cu mape, sacoşe, bagaje, paltoane, pardesie etc. este interzis;
 • Cititorul trebuie să permită bibliotecarului de serviciu controlul asupra sa la ieşirea din secţiile cu acces a publicului pentru a se depista eventualele sustrageri de documente din bibliotecă;
 • Cititorii sunt obligaţi să aibă o atitudine civilizată, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă;
 • Fiecare utilizator poate împrumuta o dată, maximum 4 cărţi;
 • Fiecare împrumut se acordă pe o durată de maximum 14 zile cu posibilitate de prelungire, dacă e solicitată;
 • Termenul de împrumut poate fi prelungit la cerere, prin telefon, înainte de expirarea lui numai dacă pentru respectiva unitate biblioteconomică nu există solicitate de rezervare, cu condiţia prezentării publicaţiei la reînnoirea termenului;
 • Cititorii au dreptul să solicite rezervarea unor cărţi din colecţiile bibliotecii care la momentul dorit sunt în circuit public (rezervarea este valabilă maximum 3 zile lucrătoare de la data returnării acestora, respectiv data înştiinţării solicitantului);
 • Publicaţiile solicitate vor fi verificate de utilizatori înainte de împrumut; orice neregulă (pagini lipsă, decupaje, conţinut schimbat etc.) va fi semnalată pe loc bibliotecarului pentru a nu întâmpina neplăceri la restituirea lor.

Condiţii generale privitoare la consultarea publicaţiilor:

 • Accesul în sălile de lectură este posibil în baza permisului de intrare pentru toate persoanele, indiferent de domiciliu;
 • Permisul de intrare este personal şi netransmisibil;
 • Cititorul este obligat să prezinte, alături de permisul de intrare şi actul de identitate;
 • Accesul în sălile de împrumut şi lectură cu mape, sacoşe, bagaje, paltoane, pardesiuri etc. este interzis;
 • Cititorii sunt obligaţi să aibă o atitudine civilizată, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă;
 • Publicaţiile care fac parte din fondurile sălilor de lectură se consultă pe loc şi nu se scot în nici un caz din bibliotecă;
 • Pentru obţinerea documentului de bibliotecă în sălile de lectură se completează un buletin de cerere tipizat;
 • Fiecare utilizator poate solicita o dată, maximum 3 publicaţii;
 • Publicaţiile solicitate vor fi verificate de utilizatori înainte de împrumut; orice neregulă (pagini lipsă, decupaje, conţinut schimbat etc.) va fi semnalată pe loc bibliotecarului pentru a nu întâmpina neplăceri la restituirea lor.

Bunurile culturale de patrimoniu (cărţi rare, enciclopedii generale, enciclopedii de specialitate, dicţionare bilingve şi multilingve, dicţionare explicative, istorii ale diferitelor domenii, ghiduri, atrase, anuare statistice, bibliografii de valoare, manuale, culegeri de probleme, cursuri şi manuale pentru învăţarea limbilor străine, tratate, albume, publicaţii seriale precum şi orice alt tip de document existent într-un singur exemplar) se vor consulta numai în sălile de lectură. Solicitarea se face pe baza unui Buletin de cerere completat cu toate datele înscrise pe tipizat. Pentru fiecare titlu solicitat se completează un Buletin de cerere.

 


Obligaţiile utilizatorului:

 1. Să respecte Regulamentul serviciilor pentru public
 2. Să informeze corect asupra datelor personale, în cazul unor schimbări să anunţe bibliotecarul;
 3. Să respecte termenul de împrumut la domiciliu şi să returneze documentele împrumutate în aceeaşi stare în care le-a împrumutat;
 4. Să aibă o atitudine civilizată faţă de personalul bibliotecii, de ceilalţi utilizatori şi de bunurile puse la dispoziţie pentru informare, lectură şi studiu, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenie în bibliotecă;
 5. Să restituie documentele de bibliotecă în starea în care le-a primit. Este interzis schimbul documentelor de bibliotecă între utilizatori atât cele ce se studiază în sălile de lectură, cât şi cele împrumutate la domiciliu;
 6. Să asigure igiena cărţilor împrumutate şi să informeze biblioteca asupra îmbolnăvirilor de natură contagioasă;
 7. În sălile de studiu ale bibliotecii este interzisă intrarea persoanelor în stare de ebrietate sau a căror ţinută vestimentară contravine normelor de igienă personală;
 8. Fumatul în biblioteca este interzis;
 9. Se interzice consumul băuturilor alcoolice, alimentelor şi folosirea telefoanelor mobile în incinta sălilor de lectură;
 10. Accesul în sălile de lectură, referinţe, audiere sau vizionare este admis numai în baza Permisului de intrare şi a actului de identitate;
 11. Utilizatorul este obligat să verifice la primire, starea fizică a documentelor de bibliotecă, semnalând defecţiunile; la restituire, bibliotecarul va verifica fiecare document pentru stabilirea eventualelor deteriorări. Utilizatorul va restitui documentul de bibliotecă împrumutat în starea în care l-a primit. În caz contrar, va răspunde material pentru prejudiciul cauzat.
 12. Utilizatorii nu pot să-şi părăsească locurile din sălile de lectură pe o perioadă mai mare de o oră fără a anunţa pe custodele de sală; în caz contrar, bibliotecarii au dreptul de a repartiza locurile respective altor utilizatori;
 13. Se interzice accesarea de site-uri internet cu caracter pornografic, ofensator sau defăimător;
 14. Se interzice introducerea materialelor de propagandă sau materiale inflamabile şi pirotehnice; afişele se pot lipi doar cu aprobarea conducerii;
 15. Utilizatorul trebuie să permită bibliotecarului de serviciu controlul asupra sa la ieşirea din zonele de acces public, pentru a se depista eventualele sustrageri de documente de bibliotecă;
 16. Utilizatorii au obligaţia să aibă o ţinută decentă, curată, acceptabilă olfactiv în aşa fel încât să nu fie deranjabilă pentru cei din jur. În caz contrar accesul lor în incinta instituţiei va fi interzis:
  1. se interzice accesul cu animale în incinta bibliotecii;
  2. dacă utilizatorul sau un alt membru al familiei sale se îmbolnăveşte de o boală contagioasă în perioada în care a împrumutat documente de bibliotecă este obligat ca odată cu restituirea lor să anunţe biblioteca pentru a se lua măsuri de dezinfecţie sau distrugere, după caz;
  3. este interzisă fotografierea documentelor aparţinând bibliotecii;
  4. utilizatorii sunt obligaţi să utilizeze computerele şi materialele aferente conform regulilor afişate, să nu degradeze aparatura din dotare şi mobilierul;
  5. este interzis utilizatorilor să remedieze singuri eventualele deteriorări ale documentului, ale aparaturii sau ale altor bunuri din dotarea bibliotecii;
  6. pierderea permisului de acces se anunţă imediat bibliotecii;
  7. utilizatorul titular răspunde de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi de nereclamarea în timp util a pierderii acestuia;
  8. în cazul schimbării principalelor date de identitate (nume, adresă, loc de muncă, număr de telefon), utilizatorul este obligat să comunice bibliotecii noua situaţie în termen de zece zile;
 17. Serviciile bibliotecii către utilizatori se sistează cu 15 minute înainte de închiderea bibliotecii;
 18. Să predea publicaţiile consultate la sala de lectură cu 15 minute înainte de ora închiderii;
  1. distrugerea sau sustragerea documentelor de bibliotecă sau a altor bunuri materiale aflate în patrimoniul bibliotecii, constituie infracţiune şi se sancţionează conform legilor în vigoare;
  2. serviciile oferite cititorilor bibliotecii pot fi suspendate sau anulate în cazul nerespectării prezentului Regulament, sau necomunicarea modificărilor survenite în datele personale.

În perioada în care utilizatorul este restanţier nu are dreptul de a mai împrumuta alte publicaţii; de asemenea, orice operaţie de împrumut se suspendă până la soluţionarea problemei restituirii sau despăgubirii bibliotecii.

Conform articolului 40 (6) şi 67 (2) din Legea 593/2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002: „Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează cu recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat”.

Se anulează dreptului utilizatorului la împrumut/consultare pe următoarele perioade:

1. 1 lună – pentru depăşirea termenului de restituire;
2. 6 luni – pentru 2 deteriorări sau pierderi succesive;
3. 1 an – pentru mai mult de două deteriorări sau pierderi.

 


Sancţiuni:

 • (1) Avertisment verbal, pentru prima abatere şi pentru abateri minore (conversaţie cu voce tare sau continuă, dormit în sălile de lectură, refuzul de a folosi garderoba pentru a depune obiectele personale, filmare sau fotografiere a spaţiilor Bibliotecii Judeţene Timiş fără acordul conducerii bibliotecii etc.). Avertismentul va fi notificat în Fişa utilizatorului, datat şi semnat de către bibliotecar;
 • (2) Suspendarea temporară până la 90 de zile a dreptului de acces la serviciile bibliotecii se produce în următoarele cazuri:
  (2.1.) folosirea permisului unei alte persoane fără împuternicire expresă se sancţionează cu suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii pentru ambele persoane implicate pe o perioadă de 30 de zile;
  (2.2.) fumatul, introducerea şi consumul alimentelor şi băuturilor în afara spaţiilor special amenajate, utilizarea telefonului mobil se sancţionează, după primul avertisment, cu suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 15-30 de zile;
  (2.3.) accesarea site-urilor internet în sensul art. 13 se sancţionează după primul avertisment, cu suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 15-30 de zile;
  (2.4.) nerespectarea liniştii, ordinii şi curăţeniei în bibliotecă se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă între 30-60 de zile;
  (2.5.) scoaterea publicaţiilor din sala de lectură, indiferent de durată, fără avizul bibliotecarului, se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă de 90 de zile;
  (2.6.) deteriorarea publicaţiilor (subliniere, notare pe text, extragere de pagini), se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă de 90 de zile;
  (2.7.) întârzierile repetate şi slab justificate de restituire a documentelor la termen pot atrage suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 15-30 de zile;
 • (3) Suspendarea drepturilor pentru o perioadă non/determinată mai mare de 90 de zile se va decide în cazul cumulării mai multor abateri sau unor fapte grave neprevăzute în prezentul regulament;
(3.1.) părăsirea de către utilizator a incintei bibliotecii având asupra sa vreun document aparţinând bibliotecii, indiferent de durată sau motiv se sancţionează cu suspendarea Permisului de intrare;
(3.2.) sustragerea documentelor de bibliotecă sau a altor bunuri materiale aflate în patrimoniul bibliotecii constituie infracţiune şi se sancţionează conform legilor în vigoare de către autorităţi;
(3.3.) flagrantul dovedit de către angajaţii bibliotecii, constatat prin proces-verbal, constituie cauză de suspendare pe o perioadă nedeterminată a accesului la serviciile bibliotecii coroborată cu obligativitatea despăgubirii eventualelor daune produse, indiferent de calificarea juridică a faptei;
 • (4) Sancţiunile pot fi aplicate cumulat şi pot fi contestate de către utilizatori conform normelor în vigoare;
 • (5) Derogarea de la prevederile prezentului Regulament va fi hotărâtă de către conducerea bibliotecii.

(Prezentul Regulament intern a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii Bibliotecilor nr. 334 din 2002, republicată în temeiul art. II din legea nr. 593 din 2004).